Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ENZYME-CORE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ENZYME-CORE

Το βιοντίζελ είναι η καθαρότερη καύση, ανανεώσιμη, εναλλακτική λύση πα -ραγόμενη από φυτικά και ζωικά λίπη. Είναι ασφαλές στην χρήση του, για όλες τις μηχανές ντίζελ και έχει καταχωρηθεί με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος ως καύσιμο και ως πρόσθετο καυσίμου.                      Από το 2007, η  Transbiodiesel, έχει φύγει πρός τα εμπρός, με ένα είδος Biocatalyst, (ακινητοποιημένο ένζυμο) για την παραγωγή του βιοντίζελ,  για την λειτουργία της βιομηχανικής,  αυτό που πολλές εταιρείες, το θεωρούν πρόκληση.  Η Enzyme-Core  έχει αναπτύξει μεθανόλης-ανθετικά, ικανά ένζυμα, εστεροποιώντας μετεστεροποίη-ση συστατικών ελαίων και βραχείας αλυσίδας αλκοόλες, για το σχηματισμό βιοντί-ζελ.  Τα Biokatalyst, έχουν αξιοποιηθεί ως εναλλακτική λύση, φιλική πρός το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτική για τους αλκαλικούς / όξινους συμβατικούς καταλύτες. Αυτή η τεχνολογία αιχμής, αναπτύχθηκε για την δημιουργία υψηλής ποιότητας βιοντίζελ, από φυτικά έλαια, φύκια, πετρέλαια, απόβλητα μαγειρικών λαδιών, καφέ λίπος, και ζωικά λίπη. Η Transbiodiesel, έχει πάνω από 6 πιλοτικές εγκαταστάσεις ενζυμάτων, καταλυόμενες  με παραγωγή βιοντίζελ, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο : στις ΗΠΑ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Ισραήλ και Σιγκαπούρη.

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ.

*Επιτρέπει την χρήση της χαμηλής ποιότητας, πρώτων υλών.

*Εξοικονομεί ενέργεια.

*Μειώνει την παραγωγή αποβλήτων.

*Χρησιμοποιεί μία ποικιλία πρώτων υλών, χαμηλότερου κόστους και επιτρέπει στους υπάρχοντες παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή βιοντίζελ.

*Παράγει καθαρότερες και πολύ υψηλής ποιότητας Γλυκερίνη.

*Χρησιμοποιεί και αιθανόλη και μεθανόλη μαζί στην εστεροποίηση /μεταφορά-εστεροποίηση των πρώτων υλών που παράγουν την ίδια απόδοση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                             ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΑ                                        ΧΗΜΙΚΑ

Εμφάνιση                                                      Διαφανή                                              Πολύ καφέ

Περιεκτικότητα γλυκερίνης                        > 78%                                                 44% – 54 %

PH                                                                    6.0 – 6.2                                              8.9 – 10.5

Περιεκτικότητα μεθανόλης                            3%                                                     27% – 53%

Περιεκτικότητα νερού                                     7%                                                        1% – 4%

Θεϊκή τέφρα.                                                      0.1 %                                                         7%

ΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ          ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΚΟΝΑ 1 : Ενζυματική παραγωγή βιοντίζελ και ΕΙΚΟΝΑ 2 : Η γλυκερόλη από το αργό πετρέλαιο καλαμποκιού.

ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ένζυμο, είναι μία λίπαση που προέρχεται από διαφορετικά είδη μικροοργανι-σμών, τα οποία κατασκευάζονται και σημειώνονται από διάφορους διεθνείς παρα-  γωγούς ενζύμων.  Αυτά τα ένζυμα είναι:                                                                                                                * αβλαβή, περιβαλλοντικός  προσηνή, σταθερά κατά την αποθήκευση για πάνω από ένα έτος.

* Μετά την ακινητοποίηση, σε ένα στερεό υπόστρωμα,  το δραστικό ένζυμο ονομάζεται Biokatalyst. Τα στερεά υποστρώματα συμπεριλαμβάνουν οργανικά πολυμερή ή οργανικά υλικά, τα οποία είναι ικανά να προσροφούν ένζυμα με διάφορους τρόπους αλληλεπίδρασης.

* Η Biokatalyst, μέσω της ενεργούς τοποθεσίας του, είναι αποτελεσματική και στις δύο αντιδράσεις, μετεστεροποίησης  και εστεροποίησης, χρησιμοποιώντας όλα τα είδη των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και φρέσκο λάδι.

* Η Biokatalyst μειώνει το συνολικό κόστος παραγωγής των καυσίμων βιοντίζελ.

* Ένας τόνος ενζύμου, μπορεί να κάνει μέχρι και 3.000 τόνους βιοντίζελ.

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ BIOKATALYST

O Βιοκαταλύτης της Transbiodiesel, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε σε αντιδραστή- ρες κατά παρτίδες, είτε σε συνεχείς αντιδραστήρες, συσκευασμένες σε στήλες. Ο λειτουργικός χρόνος ζωής του βιοκαταλύτη μπορεί εύκολα να υπερβεί τους 6 μήνες ζωής.

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ : ΕΘΑΝΟΛΗ (CH3CH2OH), ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ (CH3OH)

O Βιοκαταλύτης της Transbiodiesel, είναι σχεδιασμένος, να καταλύει αποδοτικά την εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και την μετεστεροποίηση του ελαίου της γλυκερόλης, με αιθανόλη και αιθανόλη εξίσου, για να σχηματίσουν λιπαρό οξύ αιθυλ / μεθυλεστέρες.

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ – ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ. Για να μετασκευάσεις και να μετατρέψεις το χημικό εργοστάσιο σε ενζυματικό εργοστάσιο, είναι πολύ απλό, φτάνει να :  φετάρετε τον χημικό αντιδραστήρα στο κάτω μέρος (σχέδιο 1 και 2) και τοποθετήστε την βίδα τοποθέτησης σε οθόνη (100 micron)  για να κρατήσει τον βιοκαταλύτη από την έκπλυση (σχέδιο 3).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ:

*Χρησιμοποιεί μία ποικιλία πρώτων υλών, ακριβών τροφίμων και μή εδώδιμες ποιότητες

*Παράγει βιοντίζελ μέσα σε λίγες ώρες.

*Δεν παράγει υπόλειμμα.

*Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ.Η εξοικονόμηση του κεφαλαίου των δαπανών, σε λίγες εγκαταστάσεις είναι σημαντικό.

*ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Ο βιοκαταλύτης είναι ένας μή διαλυτός καταλύτης, που εξαλείφει την ανάγκη για την συμβατική, χημική διαδικασία της απομάκρυνσης του πλυσίματος του εξοπλισμού ή της ανταλλαγής των στηλών των ιόντων.

*ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ. Η ακριβής κατανάλωση μεθανόλης εξαλείφει την ανά-  γκη για απομάκρυνση της μεθανόλης με μηχανήματα (απόσταξη). Η μέθοδος λειτουργεί σε μία χαμηλή κλίμακα θερμοκρασίας που προκύπτει αμέσως στην μείωση των εκπομπών.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ.      ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ :

Φοινικέλαιο        1,5             Rapsead  πετρέλαιο  1,5 –2,0         Καφέ γράσο                 90

Λάδι ρυζιού       0,09             Σογιέλαιο                      0,35             Άλγες πετρελαίου      0,71

Βόειο λίπος       3,17               Λαρδί                                3,9             Λίπος των χοίρων     4,02

Κίτρινο λίπος     7,5               Μαύρο λάδι                     16               Σαπούνι στοκ               44

Ψηλό λάδι FFAs  95              Στεαρικό οξύ                  100             Χρησιμ.μαγειρ. λάδι 7,26

ΕΙΚΟΝΑ :   ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ : ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΗΜΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ                                   ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ          ΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

*Αντίδραση θερμοκρασίας 0c        Χαμηλή ενέργεια   10 – 35 c             Υψηλή ενέργεια 60 -120c

*% FFA , σε πρώτες ύλες                 οποιοδήποτε βαθμού πρώτων         Μόνο φυτικό παρθένο λάδι.

υλών FFA μετατρέπει σε BD            Κάνει σαπούνι . Πρέπει να

κάτω του 0,8% FFA                            προ-επεξεργαστεί σε μία όξινη

μέθοδο για την απομάκρυνση.

*Νερό μέσα στίς                                 Καμία επίδραση στον                        Καταστροφή των καταλυτών.

πρώτες  ύλες.                                     βιοκαταλύτη, πάνω από                   Παρεμβαίνει με τον καταλύτη  και

5%  H2O                                               αποτελέσματα στην παραγωγή

σαπουνιών.

*Απόδοση βιοντίζελ                       >98 %                                                   Συνήθως 96 %

*Ποιότητα γλυκερίνης                 Διαφανής και  ελεύθερης                  Μαύρο καστανό και περιέχει

Άλατος                                                   αλάτι  pH >7

*Απομάκρυνση                              Ο βιοκαταλύτης είναι                    Τα τελικά προιόντα απαιτούν επανα-

Καταλύτη                                     ανακυκλώσιμος για ένα                λαμβανόμενα πλυσίματα για την απο-

χρόνο.                                               μάκρυνση του καταλύτη.

*Ανάκτηση                                     Δεν υπερβαίνει η μεθανόλη             Μεγάλη περίσσεια μεθανόλης.

της μεθανόλης                              (H2O) το επίπεδο πάνω από 5%   (% H20 είναι απαγορευτικό).    Απαιτεί

απογύμνωση από τα τελικά προιόντα.

*Παραγωγή                          Εξαιρετικά χαμηλή παραγωγή              Μεγάλα απόβλητα- αλατούχο αλκαλικό

αποβλήτων.                        αποβλήτων .                                               και καταλύτης λυμάτων.

*Κόστος καταλύτη.                      5-10 cents / kg BD.                            9-11 cents/ kg BD

*Κόστος κεφαλαίου                   Χαμηλό CAPEX/χαμηλό                     Υψηλό CAPEX.

Κόστος για μετασκευή σε

ενζυματικό αντιδραστήρα.

ΠΡΟΦΙΛ TRANSBIODIESEL H TRANSBIODIESEL, βρήκε το 2007 στο LN Τεχνολογίας θερμοκοιτίδα, Χάιφα- Ισραήλ Είναι ο αποδέκτης της καλύτερης εκκίνησης της χρονιάς. Βραβεύτηκε το 2010, από  το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.  Η εταιρεία έχει παντεταρισμένη τεχνολογία στην χρησιμοποίηση των μοναδικών ακινητοποιημένων ενζύμων για την παραγωγή βιοντίζελ από διαφορετικά λάδια συμπεριλαμβανομένων των εργοστασίων λαδιού, ζωικά λίπη και ανακυκλώσιμα γράσα. Οι αναπτυγμένες ακινητοποιημένες λιπάσεις, χαρακτηρίζονται με την υψηλή τους αντίσταση, ως πρός τις αλκοόλες, βραχείας αλυσίδας, που συνήθως χρησιμοποιούνται ως υποστρώματα για την παραγωγή του βιοντίζελ.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΣ.

Dr. Sobhi Basheer, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι ο κορυφαίος ειδικός στην τεχνολογία των ενζύμων. Είναι ο ιδρυτής της Zeituna LΤD και  Enzymotec LΤD για την κατασκευή του ΟPOS και άλλων παραγώγων λαδιού Ο Dr Basheer έλαβε πολλές διακρίσεις για τον ρόλο που έπαιξε, φέρνοντας ιδέες στην ενζυματική , για την εμπορευματοποίηση .

Dr Ahmend Tafesh VP, νέα επιχειρηματική ανάπτυξη & CTO. O Dr Atafesh είναι ένας επιχειρηματίας με μία ολοκληρωμένη και βαθιά γνώση της οργανικής χημείας.  Επικεφαλής του μάρκετινγκ στο Palindent Fine Chemicals , μία θυγατρική της ICL, Ισραήλ. Είναι η κεφαλή μιας ομογενής κατάλυσης στο Hoechst AE Φρανκφούρτη/Γερμανίας. Διευθυντής της ΝPO στο LONZA GROUP,στο Νιου Τζέρσευ Αμερικής και Διευθυντής της  NPD στο Βαρκοτ – Ισραήλ. Ο Δόκτωρ Ταφές έχει πάνω από 30 διπλώματα ευρεσιτεχνείας, εγγεγραμένα σε διάφορους τομείς της χημείας.

ΒΡΑΒΕΙΑ  Η TRANSBIODIESEL, βραβεύτηκε το 2010 σαν την καλύτερη εκκίνηση εταιρείας από το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Ισραήλ. Η TRANSBIODIESEL, είναι μεταξύ των νικητών του προγράμματος ‘’ΆΡΤΕΜΙΣ’’, ο ανταγωνισμός για την αριστεία σε βασικούς τομείς των νέων τεχνολογιών. Εκ των προτέρων η Transbiodiesel, διακρίθηκε ως η κορυφαία εταιρεία σε μία από τις μεγαλύτερες υψηλής ανάπτυξης βιομηχανιών του 21ου αιώνα.