Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

Προϊόντα

Διάθεση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων με την τεχνολογία της Utp – umwelttechnik – Γερμανίας.

http://www.utp-umwelttechnik-poehnl.de

Projects για μονάδες παραγωγής βιοντίζελ με ενζυματική διαδικασία με την τεχνολογία της Wall Enzyme–Ισραήλ.

http://www.walleco.eu

Projects για μονάδες παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με την τεχνολογία της AB Energy Ιταλία.

http://www.gruppoab.it

Συστήματα οζονοποίησης σε νερό και αέρα με την τεχνολογία της Ever Green Ιταλία.

http://www.evergreen.com

Διάθεση και κατασκευή σπίτια προκατ με Γερμανικές προδιαγραφές Wall Eco house.

http://www.walleco.eu

Δημιουργία και προώθηση έργων στον Αναπτυξιακό Νόμο 43/99 του 2016.

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx

 

περισσότερα...

Βιοαέριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο,την σταθεροποίηση της παραγωγής αστικών αποβλήτων(300κ/κάτοικο/έτος) έως το έτος 2.000.Ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη.Για τον λόγο αυτό,η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έθεσε πλέον ποσοτικούς αλλά και στρατηγικούς στόχους,για την πρόληψη και την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων,λαμβάνοντας μέτρα ώστε:

1.Τα απόβλητα να μην είναι επικίνδυνα ή τουλάχιστον να συνιστούν μικρή επικινδυνότητα για τον περιβάλλον και την υγεία.
2.Τα περισσότερα απόβλητα να επανεισάγονται στον οικονομικό κύκλο κυρίως με την ανακύκλωση ή να επιστρέφουν στο περιβάλλον σε χρήσιμη(π.χ. κομπόστ) ή αβλαβή μορφή.
3.Οι ποσότητες των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή να ελαττωθούν ως προς το ελάχιστο.
4.Τα απόβλητα να υπόκεινται σε επεξεργασία και αξιοποίηση κοντά στον τόπο παραγωγής τους.
5.Τα απόβλητα να υπόκεινται σε επεξεργασία και αξιοποίηση κοντά στον τόπο παραγωγής τους.

 

Για να γίνουν κατανοητές οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ε.Ε.για την διαχείριση των αποβλήτων,είναι αναγκαίο να επισημανθούν τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης της επιτροπής των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων,για το θέμα αυτό, που έχει γίνει αποδεκτή από το συμβούλιο της Ε.Ε.στην ανακοίνωση αυτή,καθορίζεται ως στόχος της κοινοτικής πολιτικής,για την διαχείριση των αποβλήτων:

 

«Η ανάγκη να διασφαλιστεί υψηλός βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος χωρίς
να επανέρχεται στρέβλωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,με σκοπό την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξής»

 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβάλλονται ως υψίστης σημασίας:

 

1. Πλήρες και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο.
2. Κατάλληλοι ορισμοί των εννοιών που σχετίζονται με τα απόβλητα.
3. Κατάλληλοι κανόνες και αρχές.
4. Αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα.

 

Το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι εξαιρετικά σοβαρό και επείγον.
Η δε πολύχρονη κωλυσιεργία έχει οδηγήσει σε εκρηκτικές καταστάσεις ιδίως κατά το τελευταίο διάστημα.

Η διαχείριση των αποβλήτων όπως άλλωστε και όλα τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον,την δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη,πρέπει να αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια όπως αυτή προβλέπεται από το διεθνές και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία και να αποτελούν αντικείμενο κοινωνικής διαβούλευσης.
Μέχρι σήμερα η διαχείριση των αποβλήτων δεν έχει αντιμετωπισθεί επαρκώς από τους έχοντες την ευθύνη φορείς της πολιτείας.

Η ανυπαρξία περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και η έλλειψη θεσμοθετημένων χρήσεων γης,επιδεινώνουν το πρόβλημα,καθώς στο νεφελώδες αυτό καθεστώς εκτρέφονται φαινόμενα πελατειακών σχέσεων και στρεβλής επικλήσεις του περιβάλλοντος.Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία,στο περιβάλλον ενώ προσβάλλουν βάναυσα το τοπίο.

 

Αιχμή δόρατος λόγω των ποσοτήτων και της διασποράς τους αποτελούν τα οργανικά απόβλητα:Κοπριές από κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές- χοιροτροφικές μονάδες, υπολείμματα από αποστακτήρια- τυροκομεία- ελαιοτριβεία- σφαγεία.

Αστοχίες στην διαχείριση τους έχουν κοστίσει υψηλά πρόστιμα στην χώρα,μαζί με συνακόλουθη δυσφήμιση,καθώς η χώρα βρίθει ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης. Σήμερα η πολιτεία μετά από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε στην αλλαγή της νομοθεσίας (ΑΠΕ) και βοηθάει πλέον στην δημιουργία ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων,που θα λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες.Με το δίκτυο αυτό επιδιώκεται η πραγματοποίηση της διάθεσης αποβλήτων σε μια από τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιούν τις πιο κατάλληλες μεθόδους και τεχνολογίες για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Οι γενικές κατευθύνσεις τις πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων που διαμορφώνονται και προσδιορίζονται από τα συναρμόδια υπουργεία και από την περιφέρεια,αποσκοπούν στην λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων,ώστε να προωθείται η πρόληψη ή και η μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων,ιδίως με την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών.

 

Τα μέτρα που λαμβάνονται , περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τη κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών καθώς και διαχείρισης αποβλήτων. Οι παραγωγοί των οργανικών αποβλήτων πρέπει να διαθέτουν βιολογικό και το υπόλειμμα αυτού να πηγαίνει σε ΧΥΤΑ.

Γνωρίζουμε όμως όλοι, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει στις αγροτικές μονάδες και αν υπάρχει ο βιολογικός δεν τον λειτουργούν για οικονομικούς λόγους,από την άλλη,η δημοτική αρχή,δέχεται υψηλά πρόστιμα για κακή διαχείριση των καθηκόντων τους,καθώς και των πελατειακών σχέσεων που έχουν με τους δημότες τους,παραβλέπουν τα αυτονόητα.

Όλα τα παραπάνω έχουν ένα και μόνο αποτέλεσμα, την μόλυνση του περιβάλλοντος.

Σήμερα η περιφέρεια ασκεί τα καθήκοντά της και δεν δίνει ανανέωση λειτουργίας της αγροτικής μονάδας αν δεν προσκομίσει ο παραγωγός ή την πιστοποίηση  του βιολογικού καθαρισμού ή την συμμετοχή του σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων(ΑΠΕ).Με την συμμετοχή του σε μονάδα(ΑΠΕ)έχει κατοχυρωμένη την απαλλαγή του βιολογικού καθαρισμού στην αγροτική μονάδα.

Η οδηγία πλαίσιο 75/442/ΕΟΚ η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία πλαίσιο 91/156/ΕΟΚ και αυτή με την οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων και των μεθόδων διαχείρισης.

 

(ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).

Με βάση την προσπάθεια για κοινή στρατηγική,στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων,η Ευρωπαϊκή επιτροπή υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό κατάλογο των αποβλήτων με την απόφαση 94/3/ΕΚΑ.Ο ΕΚΑ είναι ένας εναρμονισμένος μη εξαντλητικός κατάλογος αποβλήτων,ο οποίος ανά τακτά διαστήματα αναθεωρείται και ανασκευάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής.

Όσων αφορά στην μεταφορά των αποβλήτων αυτή καθορίζεται από τον κανονισμό 259/93 ο οποίος ισχύει για μεταφορές αποβλήτων τόσο στο εσωτερικό της κοινότητας όσο και όταν εισέρχονται στην κοινοτική επικράτεια ή εξέρχονται απ’ αυτή.Με βάση τον προαναφερθέντα κανονισμό,καθιερώνεται σύστημα αμοιβαίας και υποχρεωτικής κοινοποίησης.

 

Ο κανονισμός ήταν υπό αναθεώρηση με στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα όσο αφορά τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων.
Σήμερα,απαγορεύεται η μεταφορά των αποβλήτων από τους παραγωγούς,αν δεν διαθέτουν κλειστά φορτηγά και αν δεν τηρούν τις υγειονομικές διατάξεις (βιολογικό).

Τους απαγορεύεται επίσης και η διάθεση των αποβλήτων σε χωράφια ή σε ανοιχτούς χώρους,καθώς η παραγωγή μεθανίου είναι πενήντα δύο φορές πιο επικίνδυνη από την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα  και αποτελεί μια από τις αιτίες της τρύπας του όζοντος.

 

Ειδικότερα τίθενται οι στόχοι και οι αρχές που πρέπει να ισχύουν σε επίπεδο χώρας και δίνονται οι κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται η εθνική στρατηγική για τα απόβλητα ώστε:

α) Να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
β) Να εξοικονομούνται πρώτες ύλες,νερό,ενέργεια,επιφάνεια γης.
γ) Να επιτυγχάνεται μείωση των αερίων εκπομπών που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
δ) Η τελική διάθεση,όσων αποβλήτων είναι αδύνατη η αξιοποίησή τους,να μην αποτελεί κίνδυνο για τις επόμενες γενιές.

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο,άμεσα ή έμμεσα η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον λαμβάνονται μέτρα ώστε:

Α)Να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό,τον αέρα,το έδαφος,την χλωρίδα,την πανίδα καθώς και την εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη.
Β)Να μην προκαλούνται ενοχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσμές.
Γ)Να μην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου και των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερα οικολογικό,πολιτιστικό,αισθητικό ενδιαφέρον.

ΓΕΝΙΚΑ

Η διαχείριση των αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

Α) Την αρχή <<Ο ρυπαίνων πληρώνει>>με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων.
Β) Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα,κατά το δυνατόν να οδηγούνται σε μια από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και διάθεσης,με κύριο κριτήριο το περιβαλλοντικά αποδεκτό.

 

Η εξειδίκευση των παραπάνω οδηγεί στους παρακάτω στόχους:

1.Στη εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης με την παύση λειτουργίας των χώρων διάθεσης αποβλήτων.
2.Στην περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά συμφέρουσα μεταφορά αποβλήτων.
3.Στην αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων (οχήματα-ελαστικά-έντυπο υλικό- κοπριές)με την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών αυτών.

 

Στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού (πτώματα ζώων-απόβλητα από σφαγεία και μολυσματικά απόβλητα προερχόμενα από ιατρικές ή και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις). Απαγορεύονται να μεταφερθούν,να διατεθούν σε χωράφια,να οδηγηθούν σε ΧΥΤΑ,από τους ιδίους παραγωγούς αν δεν δεχτούν τα απόβλητα τους επεξεργασία από βιολογικό μέσα στην μονάδα τους ή να μετέχουν και να οδηγούνται σε μονάδα επεξεργασίας και διάθεσης (ΑΠΕ).

 

 

περισσότερα...

TRANSBIODIESEL

 

 

  Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΕΝΑ ΝΕΟ

                                                                         ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

Η ΝΕΑ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Θέματα: Η παραγωγή βιοντίζελ με την παραδοσιακή χημική διαδικασία σημαίνει : **Υψηλή τεχνολογία και πανάκριβες πρώτες ύλες.

**Υψηλές ποσότητες αποβλήτων. **Υψηλή κατανάλωση ενέργειας. **Λειτουργία με επικίνδυνα χημικά.

ΟΛΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ.

H απάντηση είναι μία. Εισάγοντας ένα παιχνίδι αλλαγής και οικονομικά αποδοτικό «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ», η τεχνολογία για την βιομηχανία, αναπτύσεται απο την Trans biodiesel.

Τα ένζυμα ακινητοποιούνται σε σφαιρίδια σκληρού κέλυφους. ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία μας «Trans biodiesel» είναι ο παραλήπτης του βραβείου «της καλύτερης εκκίνησης» στο Ισραήλ (Ιούλιος του 2010),(www.transbiodiesel.com), παράγοντας ένα μοναδικό «βιοκαταλύτη», το οποίο είναι ένα ακινητοποιημένο ένζυμο, για την παραγωγή του βιοντίζελ, μέσω μιας ανέξοδης πράσινης διαδικασίας. Ο βιοκαταλύ‐ της είναι πολυλειτουργικός και μετατρέπει οποιοδήποτε βαθμό των φυτικών ελαί‐ ων και ζωικού λίπους σε βιοντίζελ, με ελάχιστη ποσότητα αποβλήτων.

Γ Ι Α Τ Ι Ε Ν Ζ Υ Μ Α ?

Τα ένζυμα είναι βιοδιασπώμενα και ασγαλή στην ανθρώπινη χρήση. Η ενζυματική τεχνολογία, θα σας επιτρέψει να επεκταθείτε στην συλλογή πρώτων υλών από : *Ακριβό παρθένο λάδι (περίπου $1100 / τόνος.

*Κίτρινο λίπος (περίπου $700 / τόνος.

*Ανέξοδο καφέ λίπος, από απόβλητα βιολογικών συστημάτων (περ. $200 / τόνος)

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ‐ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

 • τεχνολογία μας, εξαπλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Trans biodiesel, έχει βοη‐ θήσει στην δημιουργία πολλών πιλοτικών εργοστασίων παραγωγής βιοντίζελ σε όλο τον κόσμο.
 1. Green City – ΙΣΡΑΗΛ – παραγωγική ικανότητα (15 m3 / ημέρα)
 2. Βιο Free – ΙΣΡΑΗΛ – παραγωγική ικανότητα (10 m3 / ημέρα)
 3. ΙΑΠΩΝΙΑ – παραγωγική ικανότητα (5 m3 / ημέρα)
 4. ΚΑΝΑΔΑΣ – παραγωγική ικανότητα (15 m3 / ημέρα)
 5. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – παραγωγική ικανότητα (10 m3 / ημέρα)
 6. ΛΙΑΝ ΓΙΑΝΓΚ ΤΣΑΝΓΚ, ΚΙΝΑ – παραγωγική ικανότητα (500 τόνοι / χρόνο)
 7. ΑΜΕΡΙΚΗ – παραγωγική ικανότητα (20.000 τόνοι / χρόνο)
 8. ΑΜΕΡΙΚΗ – παραγωγική ικανότητα (30.000 τόνοι / χρόνο)
 • Trans biodiesel, έχει πρόσφατα ξεκινήσει το δεύτερο, ενζυματικό της εργοστάσιο στην Green City (Πράσινη Πόλη), κοντά στην Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ. (greencityltd.com)

Το ενζυματικό εργοστάσιο κατέχει τα παρακάτω:

*To εργοστάσιο είναι κινητό και μεταφέρεται εύκολα από το ένα μέρος στο άλλο. *Το εργοστάσιο είναι compact και χωράει εύκολα σε ένα container 20 ποδιών. *Είναι πιό οικολογική και πιό φθηνή διαδικασία από την συμβατική, χημική.

*Οι πρώτες ύλες μπορούν να είναι UCO, δηλαδή χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια ή καφέ λίπος με υψηλό FFA. FFA = ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ.

*Η παραγωγική ικανότητα είναι 15 τόνοι / ημέρα

*Το κόστος της κάθε μονάδος είναι κατά προσέγγιση 530.000,00 euro

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ TRANSBIODIESEL.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Παραδείγματα για την τιμή παραγωγής, για το μέγεθος του αντιδραστήρα και ποσά ενζύμων.

ΠΟΣΑ ΙΣΧΥ ΠΟΣΑ ΗΜΕΡΕΣ ΛΙΤΡΑ/ΩΡΑ TONOI / TONOI /
BD/HMEΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤ ΕΝΖΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BD XRONO HMEΡA
GAL/DAY LITTERS KG     ΒD BD
1.000 671 TDB 209 158 1.174 3.2
5.000 3.354 TBD 209 789 5.871 16
15.000 10.061 TBD 209 2.366 17.614 48
30.000 20.121 TBD 209 4.731 35.229 96
60.000 40.243 TBD 209 9.462 70.458 193
70.000 60.400 TBD 209 14.193 105.700 290

 

 • βιοκαταλύτης είναι προστατευόμενος, στο πεδίο των ερευνών και ήδη βρίσκεται στο εμπορικό στάδιο. Η Trans biodiesel, προσφέρει για ένα ολοκληρωμένο προιόν, την λύση στις ανάγκες των πελατών. Ο πελάτης μπορεί να διαλέξει οποιαδήποτε πρώτη ύλη με τον δικό μας πολυδυναμικό βιοκαταλύτη, (λαχανικά, βρώσιμα και μή βρώσιμα, ακατέργαστα, απεσταγμένα, χρησιμοποιημένα ή παρθένα λάδια και λίπη ζώων). Η Trans biodiesel, θα παρέχει σε εσάς, «τα διαγράμματα ροής, παραγωγής, ανάπτυξης» από τους μηχανικούς της. Οι μηχανικοί της Trans biodiesel, θα είναι παρόντες από το ξεκίνημα του ενζυματικού εργοστασίου, για να σας βοηθήσουν σε όλη την διαδικασία του έργου σας.

 

 • βιοκαταλύτης της Trans biodiesel, χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λάδι, σε οποιοδή-

ποτε βαθμό του FFA =(ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ), που περιέχουν λάδι συμπεριλαμβανομένων το σογιέλαιο, ακατέργαστα φυτικά λάδια, αποστάγματα λαδιού λαχανικών κίτρινο ή καφέ λίπος και παρθένα ελαιόλαδα. Αυτές οι πρώτες ύλες, με το υψηλό επίπεδο του FFA, είναι πολύ πιό φθηνές από τις πρώτες ύλες του παρθένου ελαιόλαδου (40% ‐ 60 %). Εκτιμάται ότι από το λειτουργικό κόστος, άνετα ένα 20% ‐ 40%, μπορεί να εξοικονομηθεί, όταν το εργοστάσιο μας λειτουργεί με την ενζυματική διαδικασία.

X H M I K H E N Z Y M A T I K H
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ
  ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ 1 micron
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / Τ= 80 C – 150 C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / Τ = 10 C – 25 C
FFA (ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ)  
FFA – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ FFA ‐ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ‐ FFA , ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 3 ΕΠΙΠΕΔΟ – FFA, ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 100
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΞΥ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙ‐
ΜΕ ΟΞΥ ΣΗΣ ΜΕ ΟΞΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΙΚΟ ΟΞΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΙΚΟ ΟΞΥ
ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΙΚΑ  
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΤΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ
ΜΕΘΑΝΟΛΗ  
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ – ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ – ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ
ΣΕ ΛΑΔΙ 6 ‐ 1 ΣΕ ΛΑΔΙ 4 ‐ 1
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ
ΞΕΡΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ  
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ  
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΜΕΘΥΛΙΩΣΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΞΗΡΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΞΗΡΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΚΟΣΤΟΣ  
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΓΑΛΟΝΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΓΑΛΟΝΙ
$ 1,50 ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

$ 1,00 ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΖΥΜΟ ; Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που αυξάνουν τα ποσοστά των χημικών αντιδράσεων και ως εκ τούτου μερικές φορές, τα ονομάζουμε « βιοκατα‐ λύτες ». Η ενζυματική δραστηριότητα μπορεί να επηρεαστεί από άλλα μόρια (ανα ‐ στολείς), όπως μεθανόλη ή αιθανόλη. Οι αναστολείς, είναι μόρια που μειώνουν την ενζυματική δραστηριότητα? Οι ενεργοποιητές όπως τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, είναι μόρια που αυξάνουν την δραστικότητα.

 

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ Η΄ ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΜΗΤΡΑΣ ; Τα ένζυμα είναι ακινητοποιημένα (όπως ένα καράβι μέσα σε ένα μπου‐ κάλι), με εντολή να τα προστατεύει από μία απευθείας επαφή, με τους αναστολείς, όπως η μεθανόλη ή αιθανόλη.

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΛΑΔΙΩΝ ; Δουλεύει σε όλους τους τύπους διαφορετικών λαδιών – λαχανικών, ανεξαρτήτως του βαθμού τους. λάδια, και καφέ γράσο.

 

Οποιοσδήποτε τύπος των φυτικών ελαίων, λίπη ζώων, οξύ ελαίου, ακατέργαστο πετρέλαιο, μή ραφιναρισμένο, μη αποελαστικοποιημένο λάδι, χρησιμοποιημένα

 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΝΖΥΜΑ; Τα ένζυμα είναι ασφαλή στην αν‐ θρώπινη χρήση. Μπορείς να τα αγγίξεις, όπως αγγίζεις τους κόκκους της ζάχαρης. Την συλλογή των πρώτων υλών, μπορείς να την διευρύνεις από το πιό φτωχό παρ‐ θένο λάδι (περίπου $ 1.100 / τόνο σε κίτρινα γράσα, $ 700 / τόνο σε ένα πολύ ακα‐ τέργαστο λάδι και $ 200 / τόνο από συστήματα επεξεργασίας λυμάτων,βιολογικοί)

 

ΠΟΣΑ ΕΝΖΥΜΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΟΥ ; Τα ένζυμα της Trans, λειτουργούν πολύ καλά με την μετεστεροποίηση και την εστεροποίηση του λαδιού και πολύ καλά με την εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων.

 

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ; Τα ένζυμα της Trans, κάνουν και τις δύο λειτουργίες, την μετεστεροποί‐ ηση και την εστεροποίηση. Αυτό το ένζυμο καταλύει την μετεστεροποίηση του λα‐

 

ΤΗΣ TRANS ; ΟΤΙ ΕΥΝΟΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ;

 

Η απάντηση είναι ναι ! ακόμα και με κάποια ποσότητα νερού.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ FFA (ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ) ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΤΗΣ TRANS ; Ο βιοκαταλύτης της Trans biodiesel, λειτουργεί με τον χειρισμό οποιοδήποτε χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού, σε οποιοδήποτε επίπεδο των ελεύθερων λιπαρών οξέων – (1 – 99 % FFA):

 

 1. Πρώτη ύλη – Καφέ γράσο 99 % FFA – Παραγωγή > 96 % FAME
 2. Πρώτη ύλη‐ κίτρινο γράσο 10 % FFA – Παραγωγή > 96 % FAME
 3. Jatropha λαδιού 9 % FFA – Παραγωγή > 96 % FAM
 4. Απόσταγμα αργού φοινικέλαιου 80 % FFA – Παραγωγή > 96 % FAME

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΖΥΜΟ – ΕΣΤΕΡΟ ΕΝΖΥΜΟ ; Αυτό το ένζυμο, κατα‐ λύει την εστεροποίηση των υπόλοιπων 3 % των ελεύθερων λιπαρών οξέων καθώς και του MeOH σε χαμηλές συγκεντρώσεις νερού, (κατά προτίμηση κάτω από 500 ppm νερού) για να αποδώσει FAME ( >99 % biodiesel ) και νερό. Τα ελεύθερα λιπα‐

 

ρα οξέα (FFA), μαζί με τα εστεροποιημένα Zyme μπορούν να μειώσουν στο χαμηλότερο του 1 %, τυπικά φτάνοντας στο 0,5 %.

 

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ –Zyme, ΧΑΜΗΛΟ ΤΟ FFA, ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΛΑΔΙ ; Τα εστεροποιημένα Zyme, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πιό χαμηλά (ελεύθερα λιπαρά οξέα) του λαδιού, των πρώτων υλών (από 3 – 99 % FFA σε < 1 % FFA) καθώς επίσης και στο βιοντίζελ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ FFA (ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ) ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ESTER‐ Zyme; Οι λειτουργίες του βιοκαταλύτη της Transbiodiesel γίνονται με χειρισμό οποιοδήποτε χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού, και σε οποιοδήποτε επίπεδο των ελεύθερων λιπαρών οξέων FFA (1 – 99 % FFA).

 1. Πρώτη ύλη – Καφέ γράσο 99 % FFA – Μείωση σε <1 % FFA
 2. Πρώτη ύλη – Κίτρινο γράσο 10 % FFA – Μείωση σε < 1 % FFA
 3. Πρώτη ύλη jatropha λαδιού 9 % FFA μείωση <1 % FFA
 4. Απόσταγμα αργού φοινικέλαιου 80 % FFA μείωση <1 % FFA
 5. Ελαίου φυτών, ιχθυέλαιο, σογιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, φοινικέλαιο, καθαρό ή ακάθαρτο τους μπορεί να μειωθεί σε < 1 % FFA

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΝΖΥ‐ ΜΩΝ ; ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ; Το φτωχό ή παρθένο λάδι θα δώσει > 3.000 τόνους βιοντίζελ, περίπου με ένα τόνο ενζύμων και το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι θα δώσει > 2.000 τόνους βιοντίζελ, περίπου με ένα τόνο ενζύμων. Τα ένζυμα έχουν διάρκεια ζωής πάνω από ένα χρόνο, εάν διατηρηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Trans biodiesel.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ; Ο λειτουργικός χρόνος ζωής του ενζύμου, μπορεί να είναι περισσότερο από 6 μήνες, κάτω από συνεχόμενη λειτουργία. Είναι ο αναμενόμενος χρόνος για την επίτευξη της μετατροπής, επισήμανση στην προηγούμενη ερώτηση. Εάν η διαδικασία είναι πλήρως ελεγχόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες της διάρκειας ζωής των βιοκαταλυτών, τότε η διάρκεια ζωής των ενζύμων μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ; ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕ‐ ΚΤΟ ; Τα ένζυμα της Trans biodiesel, ανέχονται την παρουσία του νερού στην τεστεροποίηση του μέσου αντίδρασης. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι σημαντικό προτέρημα στην δική μας ενζυματική διαδικασία, καθώς οι πρώτες ύλες περιέχουν νερό, το οποίο δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί στην ενζυματική διαδικασία μετε‐ στεροποίησης. Αντίθετα της συμβατικής αλκαλικής διαδικασίας, η οποία χρειάζεται τεράστια απομάκρυνση νερού.

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ; Η βέλτιστη ποσότητα νερού, στο δικό μας ενζυματικό σύστημα είναι 2 % ‐ 5 %, με βάση το βάρος του ελαίου.

 

ΤΟ ΕΝΖΥΜΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ; Το δικό μας ένζυμο μετεστεροποίησης δείχνει υψηλή προτίμηση προς την μετεστεροποίηση, παρά προς την υδρόλυση. Συνεπώς η περιεκτικότητα στο νερό δεν είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στην διαδικασία μας.

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙ ‐

 

ΚΑΣΙΑ ; Μετά την αντίδραση της μετεστεροποίησης με το ένζυμο, το μίγμα της αντί ‐ δρασης διαχωρίζεται σχεδόν αμέσως στην συμβατική αλκαλική διεργασία, η οποία χρειάζεται πολύ χρόνο για να διαχωριστεί, γιατί στην μέθοδο μας , δεν υπάρχει παραγωγή σαπουνιών για να δώσει την φάση του βιοντίζελ (άνω στρώμα) και την φάση της γλυκερόλης και του ύδωρ (κάτω στρώμα). Όπως σε κάθε μέθοδο, το σχη‐ ματιζόμενο ανώτερο στρώμα (βιοντίζελ), υποβάλλεται σε γρήγορη εξάτμιση για να απομακρυνθεί η περίσσεια του υπολειμματικού νερού.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ; Τυπικά ο χρόνος αντίδρασης είναι 4 ώρες για να ληφθεί το βιοντίζελ.

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ; Η

 

ενζυματική διαδικασία θα σας επιτρέψει να φτάσετε > 99 % καθαρό βιοντίζελ και μετά με τυποποιημένες μεθόδους καθαρισμού (προσρόφηση, ή πα‐μεθυλική ή από‐ σταξη) μπορεί κανείς να φτάσει σε ενζυματικό επίπεδο με προδιαγραφές, ανεξά‐ ρτητα με το % FFA (ελεύθερα λιπαρά οξέα) μέσα στις πρώτες ύλες.

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ; Το κόστος της ενζυματικής διαδικασίας είναι ανταγωνιστικό με το κόστος της αλκαλικής ή χημικής διαδικασίας για την παραγωγή βιοντίζελ. Το ακινητοποιημένο ένζυμο είναι διαθέσιμο για πώληση σε οποιαδήποτε επιθυμητή κλίμακα. Το εύρος τιμών είναι από $ 800 US dollars έως $ 200 US dollars και εξαρ‐ τάται από την ποσότητα. Το κόστος παραγωγής για ένα λίτρο βιοντίζελ, το εύρος τιμής είναι από 3 cents – 10 cents και εξαρτάται από τον βαθμό της πρώτης ύλης.

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ; Υπάρχουν 2 εμπορικά εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ και αρκετά εργοστάσια παγκοσμίως.

 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΜΕ Η΄ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΥΠΑΡΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ; ΝΑΙ ! Μπορείτε να έρθετε στο Ισραήλ και η εταιρεία θα σας δείξει τα εργοστάσια.

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ; Μπορούμε να σας στείλουμε περίπου 50 gr δείγμα των ενζύμων με οδηγίες.

 

ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ; Εχουμε ένα ηγετικό προτέρημα – πάνω από 23 χρόνια εμπειρίας πάνω στα ένζυμα και είμαστε ο «εφευρέτης και ιδιοκτήτης πέντε πατεντών». Η Trans biodiesel, είναι η πρώτη εταιρεία που ξεκίνησε την παραγωγή βιοντίζελ με ενζυματική διαδικασία παγκοσμίως.

περισσότερα...

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ENZYME-CORE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ENZYME-CORE

Το βιοντίζελ είναι η καθαρότερη καύση, ανανεώσιμη, εναλλακτική λύση πα -ραγόμενη από φυτικά και ζωικά λίπη. Είναι ασφαλές στην χρήση του, για όλες τις μηχανές ντίζελ και έχει καταχωρηθεί με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος ως καύσιμο και ως πρόσθετο καυσίμου.                      Από το 2007, η  Transbiodiesel, έχει φύγει πρός τα εμπρός, με ένα είδος Biocatalyst, (ακινητοποιημένο ένζυμο) για την παραγωγή του βιοντίζελ,  για την λειτουργία της βιομηχανικής,  αυτό που πολλές εταιρείες, το θεωρούν πρόκληση.  Η Enzyme-Core  έχει αναπτύξει μεθανόλης-ανθετικά, ικανά ένζυμα, εστεροποιώντας μετεστεροποίη-ση συστατικών ελαίων και βραχείας αλυσίδας αλκοόλες, για το σχηματισμό βιοντί-ζελ.  Τα Biokatalyst, έχουν αξιοποιηθεί ως εναλλακτική λύση, φιλική πρός το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτική για τους αλκαλικούς / όξινους συμβατικούς καταλύτες. Αυτή η τεχνολογία αιχμής, αναπτύχθηκε για την δημιουργία υψηλής ποιότητας βιοντίζελ, από φυτικά έλαια, φύκια, πετρέλαια, απόβλητα μαγειρικών λαδιών, καφέ λίπος, και ζωικά λίπη. Η Transbiodiesel, έχει πάνω από 6 πιλοτικές εγκαταστάσεις ενζυμάτων, καταλυόμενες  με παραγωγή βιοντίζελ, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο : στις ΗΠΑ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Ισραήλ και Σιγκαπούρη.

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ.

*Επιτρέπει την χρήση της χαμηλής ποιότητας, πρώτων υλών.

*Εξοικονομεί ενέργεια.

*Μειώνει την παραγωγή αποβλήτων.

*Χρησιμοποιεί μία ποικιλία πρώτων υλών, χαμηλότερου κόστους και επιτρέπει στους υπάρχοντες παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή βιοντίζελ.

*Παράγει καθαρότερες και πολύ υψηλής ποιότητας Γλυκερίνη.

*Χρησιμοποιεί και αιθανόλη και μεθανόλη μαζί στην εστεροποίηση /μεταφορά-εστεροποίηση των πρώτων υλών που παράγουν την ίδια απόδοση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                             ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΑ                                        ΧΗΜΙΚΑ

Εμφάνιση                                                      Διαφανή                                              Πολύ καφέ

Περιεκτικότητα γλυκερίνης                        > 78%                                                 44% – 54 %

PH                                                                    6.0 – 6.2                                              8.9 – 10.5

Περιεκτικότητα μεθανόλης                            3%                                                     27% – 53%

Περιεκτικότητα νερού                                     7%                                                        1% – 4%

Θεϊκή τέφρα.                                                      0.1 %                                                         7%

ΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ          ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΚΟΝΑ 1 : Ενζυματική παραγωγή βιοντίζελ και ΕΙΚΟΝΑ 2 : Η γλυκερόλη από το αργό πετρέλαιο καλαμποκιού.

ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ένζυμο, είναι μία λίπαση που προέρχεται από διαφορετικά είδη μικροοργανι-σμών, τα οποία κατασκευάζονται και σημειώνονται από διάφορους διεθνείς παρα-  γωγούς ενζύμων.  Αυτά τα ένζυμα είναι:                                                                                                                * αβλαβή, περιβαλλοντικός  προσηνή, σταθερά κατά την αποθήκευση για πάνω από ένα έτος.

* Μετά την ακινητοποίηση, σε ένα στερεό υπόστρωμα,  το δραστικό ένζυμο ονομάζεται Biokatalyst. Τα στερεά υποστρώματα συμπεριλαμβάνουν οργανικά πολυμερή ή οργανικά υλικά, τα οποία είναι ικανά να προσροφούν ένζυμα με διάφορους τρόπους αλληλεπίδρασης.

* Η Biokatalyst, μέσω της ενεργούς τοποθεσίας του, είναι αποτελεσματική και στις δύο αντιδράσεις, μετεστεροποίησης  και εστεροποίησης, χρησιμοποιώντας όλα τα είδη των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και φρέσκο λάδι.

* Η Biokatalyst μειώνει το συνολικό κόστος παραγωγής των καυσίμων βιοντίζελ.

* Ένας τόνος ενζύμου, μπορεί να κάνει μέχρι και 3.000 τόνους βιοντίζελ.

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ BIOKATALYST

O Βιοκαταλύτης της Transbiodiesel, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε σε αντιδραστή- ρες κατά παρτίδες, είτε σε συνεχείς αντιδραστήρες, συσκευασμένες σε στήλες. Ο λειτουργικός χρόνος ζωής του βιοκαταλύτη μπορεί εύκολα να υπερβεί τους 6 μήνες ζωής.

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ : ΕΘΑΝΟΛΗ (CH3CH2OH), ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ (CH3OH)

O Βιοκαταλύτης της Transbiodiesel, είναι σχεδιασμένος, να καταλύει αποδοτικά την εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και την μετεστεροποίηση του ελαίου της γλυκερόλης, με αιθανόλη και αιθανόλη εξίσου, για να σχηματίσουν λιπαρό οξύ αιθυλ / μεθυλεστέρες.

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ – ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ. Για να μετασκευάσεις και να μετατρέψεις το χημικό εργοστάσιο σε ενζυματικό εργοστάσιο, είναι πολύ απλό, φτάνει να :  φετάρετε τον χημικό αντιδραστήρα στο κάτω μέρος (σχέδιο 1 και 2) και τοποθετήστε την βίδα τοποθέτησης σε οθόνη (100 micron)  για να κρατήσει τον βιοκαταλύτη από την έκπλυση (σχέδιο 3).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ:

*Χρησιμοποιεί μία ποικιλία πρώτων υλών, ακριβών τροφίμων και μή εδώδιμες ποιότητες

*Παράγει βιοντίζελ μέσα σε λίγες ώρες.

*Δεν παράγει υπόλειμμα.

*Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ.Η εξοικονόμηση του κεφαλαίου των δαπανών, σε λίγες εγκαταστάσεις είναι σημαντικό.

*ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Ο βιοκαταλύτης είναι ένας μή διαλυτός καταλύτης, που εξαλείφει την ανάγκη για την συμβατική, χημική διαδικασία της απομάκρυνσης του πλυσίματος του εξοπλισμού ή της ανταλλαγής των στηλών των ιόντων.

*ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ. Η ακριβής κατανάλωση μεθανόλης εξαλείφει την ανά-  γκη για απομάκρυνση της μεθανόλης με μηχανήματα (απόσταξη). Η μέθοδος λειτουργεί σε μία χαμηλή κλίμακα θερμοκρασίας που προκύπτει αμέσως στην μείωση των εκπομπών.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ.      ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ :

Φοινικέλαιο        1,5             Rapsead  πετρέλαιο  1,5 –2,0         Καφέ γράσο                 90

Λάδι ρυζιού       0,09             Σογιέλαιο                      0,35             Άλγες πετρελαίου      0,71

Βόειο λίπος       3,17               Λαρδί                                3,9             Λίπος των χοίρων     4,02

Κίτρινο λίπος     7,5               Μαύρο λάδι                     16               Σαπούνι στοκ               44

Ψηλό λάδι FFAs  95              Στεαρικό οξύ                  100             Χρησιμ.μαγειρ. λάδι 7,26

ΕΙΚΟΝΑ :   ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ : ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΗΜΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ                                   ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ          ΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

*Αντίδραση θερμοκρασίας 0c        Χαμηλή ενέργεια   10 – 35 c             Υψηλή ενέργεια 60 -120c

*% FFA , σε πρώτες ύλες                 οποιοδήποτε βαθμού πρώτων         Μόνο φυτικό παρθένο λάδι.

υλών FFA μετατρέπει σε BD            Κάνει σαπούνι . Πρέπει να

κάτω του 0,8% FFA                            προ-επεξεργαστεί σε μία όξινη

μέθοδο για την απομάκρυνση.

*Νερό μέσα στίς                                 Καμία επίδραση στον                        Καταστροφή των καταλυτών.

πρώτες  ύλες.                                     βιοκαταλύτη, πάνω από                   Παρεμβαίνει με τον καταλύτη  και

5%  H2O                                               αποτελέσματα στην παραγωγή

σαπουνιών.

*Απόδοση βιοντίζελ                       >98 %                                                   Συνήθως 96 %

*Ποιότητα γλυκερίνης                 Διαφανής και  ελεύθερης                  Μαύρο καστανό και περιέχει

Άλατος                                                   αλάτι  pH >7

*Απομάκρυνση                              Ο βιοκαταλύτης είναι                    Τα τελικά προιόντα απαιτούν επανα-

Καταλύτη                                     ανακυκλώσιμος για ένα                λαμβανόμενα πλυσίματα για την απο-

χρόνο.                                               μάκρυνση του καταλύτη.

*Ανάκτηση                                     Δεν υπερβαίνει η μεθανόλη             Μεγάλη περίσσεια μεθανόλης.

της μεθανόλης                              (H2O) το επίπεδο πάνω από 5%   (% H20 είναι απαγορευτικό).    Απαιτεί

απογύμνωση από τα τελικά προιόντα.

*Παραγωγή                          Εξαιρετικά χαμηλή παραγωγή              Μεγάλα απόβλητα- αλατούχο αλκαλικό

αποβλήτων.                        αποβλήτων .                                               και καταλύτης λυμάτων.

*Κόστος καταλύτη.                      5-10 cents / kg BD.                            9-11 cents/ kg BD

*Κόστος κεφαλαίου                   Χαμηλό CAPEX/χαμηλό                     Υψηλό CAPEX.

Κόστος για μετασκευή σε

ενζυματικό αντιδραστήρα.

ΠΡΟΦΙΛ TRANSBIODIESEL H TRANSBIODIESEL, βρήκε το 2007 στο LN Τεχνολογίας θερμοκοιτίδα, Χάιφα- Ισραήλ Είναι ο αποδέκτης της καλύτερης εκκίνησης της χρονιάς. Βραβεύτηκε το 2010, από  το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.  Η εταιρεία έχει παντεταρισμένη τεχνολογία στην χρησιμοποίηση των μοναδικών ακινητοποιημένων ενζύμων για την παραγωγή βιοντίζελ από διαφορετικά λάδια συμπεριλαμβανομένων των εργοστασίων λαδιού, ζωικά λίπη και ανακυκλώσιμα γράσα. Οι αναπτυγμένες ακινητοποιημένες λιπάσεις, χαρακτηρίζονται με την υψηλή τους αντίσταση, ως πρός τις αλκοόλες, βραχείας αλυσίδας, που συνήθως χρησιμοποιούνται ως υποστρώματα για την παραγωγή του βιοντίζελ.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΣ.

Dr. Sobhi Basheer, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι ο κορυφαίος ειδικός στην τεχνολογία των ενζύμων. Είναι ο ιδρυτής της Zeituna LΤD και  Enzymotec LΤD για την κατασκευή του ΟPOS και άλλων παραγώγων λαδιού Ο Dr Basheer έλαβε πολλές διακρίσεις για τον ρόλο που έπαιξε, φέρνοντας ιδέες στην ενζυματική , για την εμπορευματοποίηση .

Dr Ahmend Tafesh VP, νέα επιχειρηματική ανάπτυξη & CTO. O Dr Atafesh είναι ένας επιχειρηματίας με μία ολοκληρωμένη και βαθιά γνώση της οργανικής χημείας.  Επικεφαλής του μάρκετινγκ στο Palindent Fine Chemicals , μία θυγατρική της ICL, Ισραήλ. Είναι η κεφαλή μιας ομογενής κατάλυσης στο Hoechst AE Φρανκφούρτη/Γερμανίας. Διευθυντής της ΝPO στο LONZA GROUP,στο Νιου Τζέρσευ Αμερικής και Διευθυντής της  NPD στο Βαρκοτ – Ισραήλ. Ο Δόκτωρ Ταφές έχει πάνω από 30 διπλώματα ευρεσιτεχνείας, εγγεγραμένα σε διάφορους τομείς της χημείας.

ΒΡΑΒΕΙΑ  Η TRANSBIODIESEL, βραβεύτηκε το 2010 σαν την καλύτερη εκκίνηση εταιρείας από το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Ισραήλ. Η TRANSBIODIESEL, είναι μεταξύ των νικητών του προγράμματος ‘’ΆΡΤΕΜΙΣ’’, ο ανταγωνισμός για την αριστεία σε βασικούς τομείς των νέων τεχνολογιών. Εκ των προτέρων η Transbiodiesel, διακρίθηκε ως η κορυφαία εταιρεία σε μία από τις μεγαλύτερες υψηλής ανάπτυξης βιομηχανιών του 21ου αιώνα.

 

περισσότερα...

Νεος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

ΕΣΠΑ 2014-2020 

Το ΕΣΠΑ(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία(ΕΔΕΤ)της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων,οικονομικών και κοινωνικών που αυτή δημιούργησε.Επίσης,το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής«Ευρώπη 2020».

Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

1. έξυπνης με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση,την έρευνα και την καινοτομία,
2. βιώσιμης,χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και
3. χωρίς αποκλεισμούς,με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ

«Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή,καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.»

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Μετάβαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει επενδύσεις.
Αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού–ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.

Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση.
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και πρόσβαση στην απασχόληση με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικά για τους νέους.
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

3. Προστασία του περιβάλλοντος–Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.

Προστασία του περιβάλλοντος.
Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων.
Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

4. Ανάπτυξη–εκσυγχρονισμός–ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Δίκτυα μεταφορών με έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών,τους κάθετους άξονες και τη λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων
Ενεργειακά δίκτυα.
Ευρυζωνικά δίκτυα.

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών,η χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες παρουσιάζου ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων.Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση.

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής:

* Αγρο-διατροφή.
* Υγεία–φάρμακα.
* Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
* Ενέργεια.
* Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη.
* Μεταφορές.
* Υλικά–κατασκευές.
* Τουρισμός,πολιτισμός,δημιουργικές βιομηχανίες.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 αποτελούν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις.Πρόκειται για εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες.
Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων είναι δυνατή η υλοποίηση συνδυασμένων επενδύσεων,οι οποίες χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία,με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας περιοχής.

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα,από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά:

* Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα.
* Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα(ΠΕΠ),ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες,περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.

Τομεακά ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί δράσεις και έργα που ενισχύονται κυρίως από το ΕΤΠΑ(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)αλλά και από το ΕΚΤ(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)προκειμένου να εξασφαλίζεται και η συντονισμένη με τις επενδύσεις αντιμετώπιση αναγκών κατάρτισης ανθρωπίνων πόρων και διοικητικής μεταρρύθμισης.Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα,με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.Σηματοδοτεί την κύρια στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς,ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους,όπως ο τουρισμός,ο αγροδιατροφικός τομέας αλλά και η μεταποίηση και οι υπηρεσίες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας,ώστε να αυξηθούν η κλίμακα/μέγεθος των μονάδων παραγωγής,να επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα και τις επιμέρους περιφέρειες και ενσωματώνουν νέα γνώση,παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό(ΕΤΠΑ και ΤΣ)και χρηματοδοτεί μέσω των Ταμείων αυτών κυρίως τις βασικές υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος.
Ένα μέρος του προϋπολογισμού που αφορά στο περιβάλλον και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής,εκχωρείται προς τα 13 ΠΕΠ,προκειμένου να τα διαχειρισθούν οι Περιφέρειες για την υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων.Οι στόχοι του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ως προς τον τομέα των μεταφορών συνίστανται στην προώθηση της ολοκλήρωσης των υποδομών του βασικού ΔΕΔ Μ(οδικών,σιδηροδρομικών,λιμένων,αεροδρομίων)την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών
και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών,τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών(αστικών μέσων σταθερής τροχιάς)για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση
του περιβάλλοντος,ως μέσου για την υποστήριξη της μετάβασης της Χώρας σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον με ταυτόχρονη υποστήριξη της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο σύνολο των τομέων της οικονομίας τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον τομέα του περιβάλλοντος.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού–Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό(ΕΚΤ) και αποτελεί το κύριο υποστηρικτικό «εργαλείο» της Χώρας που σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα άλλα ΕΠ θα συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη,καθώς περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης,την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων,τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,την ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης,κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας,με βασικό στόχο τον περιορισμό η/και την εξάλειψη των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης ή και την ελαχιστοποίηση του κόστους που προκαλείται από την υψηλή ανεργία.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων μέσω και νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα.Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό(ΕΤΠΑ και ΕΚΤ).Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης αποτελεί βασική προτεραιότητα της χώρας δεδομένου ότι επηρεάζει οριζόντια όλα τα επίπεδα λειτουργίας,παραγωγής και ανάπτυξης και αποτελεί ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς.
Το ΕΠ θα συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια προκειμένου στα επόμενα χρόνια,η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να καταστεί συνεκτική,καλά συντονισμένη,ευέλικτη,εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»

Το πρόγραμμα είναι πολυταμειακό(ΕΤΠΑ,ΕΚΤ και ΤΣ) και στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των ΕΠ που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη»(ΠΑΑ) σε εθνικό επίπεδο

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΕΓΤΑΑ).Το ΠΑΑ στοχεύει στην επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό,αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκχωρείται για διαχείριση στις Περιφέρειες περίπου το 30%.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας»

Το πρόγραμμα είναι μονοταμειακό (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ).Οι κύριοι στόχοι του ΕΠ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης,η βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία.
Το πρόγραμμα αφορά επίσης την ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων,τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων,τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

  Πίνακας κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ανά EΠ (PDF – 49 Kb)

Στο πλαίσιο της Πολιτικής της Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστά μία από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή.

Τα 5 διμερή προγράμματα αφορούν τη συνεργασία με ισάριθμες χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα. Από τις χώρες αυτές οι τρεις αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Βουλγαρία και Ιταλία) και λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, ενώ οι  δύο άλλες είναι  υποψήφια κράτη-μέλη (Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

Τα διμερή Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης των περιφερειών που συμμετέχουν και από τις δύο πλευρές των συνόρων, για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αλλά και των δυτικών και νοτίων συνόρων της χώρας.

  Πίνακας κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στα διμερή Προγράμματα Συνεργασίας (PDF – 46 Kb)

Τα πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν περιφέρειες της χώρας μας, είναι τα εξής:

* Αδριατικής-Ιονίου(διακρατικό).
* MED(διακρατικό).
* MED ENI CBC(διασυνοριακό).
* Black Sea basin ENI CBC(διασυνοριακό).
* INERREG EUROPE(διαπεριφερειακό).
* Balkan Meditteranean(διακρατικό).

Επίσης,η Ελλάδα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου και είναι επικεφαλής του πυλώνα της Γαλάζιας Ανάπτυξης της Μακροπεριφέρειας.Η στρατηγική αυτή,η οποία αποτελεί μια εκ των τεσσάρων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ευρώπης,θα υποστηριχθεί από το διακρατικό πρόγραμμα Αδριατικής-Ιονίου στην υλοποίησή της.

Τέλος,στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται τα δίκτυα συνεργασιών URBACT και ESPON καθώς και το INTERACT,το οποίο παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα ΕΕΣ στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αποτελούν η αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων στον προγραμματισμό,στη διαχείριση,παρακολούθηση και υλοποίηση αυτών,σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου(ΣΔΕ),το οποίο συνίσταται στα παρακάτω:

* Ορισμός των αρχών/φορέων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης,πιστοποίησης ελέγχου και συντονισμού,σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
* Οργανωτική δομή και τις επιμέρους αρμοδιότητες των εν λόγω αρχών/ φορέων.
* Λειτουργική συσχέτιση των αρχών/φορέων και συμμόρφωση προς την αρχή διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων.
* Γραπτές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται.
* Κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για τον ορισμό των αρχών/φορέων και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό,οι βασικές αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020 επικεντρώνονται στα εξής:

* Ύπαρξη κοινών κανόνων στη διαχείριση και παρακολούθηση των ΕΠ σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με στόχο τον καλύτερο έλεγχο ενδεχόμενων αποκλίσεων στην εφαρμογή τους και την έγκαιρη λήψη και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων.
* Υποχρεωτική ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών διαχείρισης και των δικαιούχων των πράξεων,μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ),με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων.
* Ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων αλλά και άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων.
* Έγκαιρη χρηματοδότηση των πράξεων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΣ – ΠΔΕ και Τράπεζας της Ελλάδας.

Ο σχεδιασμός του ΣΔΕ έλαβε υπόψη την αρχιτεκτονική του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού,τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και την εμπειρία της εφαρμογής του ΣΔΕ 2007-2013,συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων που διενεργήθηκαν ή και κρίθηκαν ως αναγκαίες στο πλαίσιο αυτού.

 

https://www.espa.gr/Style%20Library/Banners/ESPA-Factsheet-A4_%CE%91_FINAL_low.pdf

https://www.espa.gr/Style%20Library/Banners/XrimatodotisiEpix.PDF

https://www.espa.gr/Style%20Library/Banners/YpostirixiDimwn.PDF

https://www.espa.gr/el/Pages/EuropeinMyRegion2017.aspx

https://www.espa.gr/el/Pages/EquiFund.aspx

https://www.espa.gr/el/Pages/EscrowAccount.aspx

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

* έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
* βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και
* χωρίς αποκλεισμούς με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ

«Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης,έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.»

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας:

~ Μετάβαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
~ Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει επενδύσεις.
~ Αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού–ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση:

~ Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση.
~ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και πρόσβαση στην απασχόληση με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας  ειδικά για τους νέους.
~ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

3. Προστασία του περιβάλλοντος–Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.

~ Προστασία του περιβάλλοντος.
~ Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων.
~ Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

4. Ανάπτυξη–εκσυγχρονισμός–ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

~ Δίκτυα μεταφορών με έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών,τους κάθετους άξονες και τη λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων
~ Ενεργειακά δίκτυα.
~ Ευρυζωνικά δίκτυα.

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών,η χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων.Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση.

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής:

1. Αγρο-διατροφή.
2. Υγεία – φάρμακα.
3. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
4. Ενέργεια.
5. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη.
6. Μεταφορές.
7. Υλικά – κατασκευές.
8. Τουρισμός,πολιτισμός,δημιουργικές βιομηχανίες.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 αποτελούν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις.Πρόκειται για εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες.
Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων είναι δυνατή η υλοποίηση συνδυασμένων επενδύσεων,οι οποίες χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία,με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας περιοχής.

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα,από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά:

~ Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα.
~ Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ),ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες,περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.

Τομεακά ΕΠ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»(ΕΠΑνΕΚ).

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί δράσεις και έργα που ενισχύονται κυρίως από το ΕΤΠΑ(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) αλλά και από το ΕΚΤ(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)προκειμένου να εξασφαλίζεται και η συντονισμένη με τις επενδύσεις αντιμετώπιση αναγκών κατάρτισης ανθρωπίνων πόρων και διοικητικής μεταρρύθμισης.
Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.Σηματοδοτεί την κύρια στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς,ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους όπως ο τουρισμός,ο αγροδιατροφικός τομέας αλλά και η μεταποίηση και οι υπηρεσίες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας ώστε να αυξηθούν η κλίμακα/μέγεθος των μονάδων παραγωγής,να επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα και τις επιμέρους περιφέρειες και ενσωματώνουν νέα γνώση,παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»(ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό(ΕΤΠΑ και ΤΣ)και χρηματοδοτεί μέσω των Ταμείων αυτών κυρίως τις βασικές υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος.
Ένα μέρος του προϋπολογισμού που αφορά στο περιβάλλον και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής,εκχωρείται προς τα 13 ΠΕΠ,προκειμένου να τα διαχειρισθούν οι Περιφέρειες για την υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων.Οι στόχοι του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ως προς τον τομέα των μεταφορών συνίστανται στην προώθηση της ολοκλήρωσης των υποδομών του βασικού ΔΕΔ-Μ (οδικών,σιδηροδρομικών,λιμένων,αεροδρομίων)την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών
και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών,τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών(αστικών μέσων σταθερής τροχιάς) για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση
του περιβάλλοντος ως μέσου για την υποστήριξη της μετάβασης της Χώρας σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον με ταυτόχρονη υποστήριξη της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο σύνολο των τομέων της οικονομίας τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον τομέα του περιβάλλοντος.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό (ΕΚΤ) και αποτελεί το κύριο υποστηρικτικό «εργαλείο» της Χώρας που σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα άλλα ΕΠ θα συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη καθώς περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης,την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων,τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,την ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης,κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας,με βασικό στόχο τον περιορισμό η/και την εξάλειψη των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης ή και την ελαχιστοποίηση του κόστους που προκαλείται από την υψηλή ανεργία.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια».

Το πρόγραμμα είναι πολυταμειακό(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΣ) και στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των ΕΠ που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» (ΠΑΑ) σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΕΓΤΑΑ).Το ΠΑΑ στοχεύει στην επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό,αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκχωρείται για διαχείριση στις Περιφέρειες περίπου το 30%.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας».

Το πρόγραμμα είναι μονοταμειακό(Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας-ΕΤΘΑ).Οι κύριοι στόχοι του ΕΠ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης,η βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία.
Το πρόγραμμα αφορά επίσης την ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων,τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων,τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

  Πίνακας κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ανά EΠ (PDF – 49 Kb)

Στο πλαίσιο της Πολιτικής της Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστά μία από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή.

Τα 5 διμερή προγράμματα αφορούν τη συνεργασία με ισάριθμες χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα. Από τις χώρες αυτές οι τρεις αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Βουλγαρία και Ιταλία) και λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, ενώ οι  δύο άλλες είναι  υποψήφια κράτη-μέλη (Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

Τα διμερή Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης των περιφερειών που συμμετέχουν και από τις δύο πλευρές των συνόρων, για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αλλά και των δυτικών και νοτίων συνόρων της χώρας.

Πίνακας κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στα διμερή Προγράμματα Συνεργασίας (PDF – 46 Kb)

Τα πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν περιφέρειες της χώρας μας,είναι τα εξής:

Αδριατικής-Ιονίου (διακρατικό).
MED (διακρατικό).
MED ENI CBC (διασυνοριακό).
Black Sea basin ENI CBC (διασυνοριακό).
INERREG EUROPE (διαπεριφερειακό).
Balkan Meditteranean (διακρατικό).

Επίσης,η Ελλάδα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου και είναι επικεφαλής του πυλώνα της Γαλάζιας Ανάπτυξης της Μακροπεριφέρειας. Η στρατηγική αυτή,η οποία αποτελεί μια εκ των τεσσάρων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ευρώπης,θα υποστηριχθεί από το διακρατικό πρόγραμμα Αδριατικής-Ιονίου στην υλοποίησή της.

Τέλος,στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται τα δίκτυα συνεργασιών URBACT και ESPON καθώς και το INTERACT,το οποίο παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα ΕΕΣ στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αποτελούν η αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων στον προγραμματισμό,στη διαχείριση,παρακολούθηση και υλοποίηση αυτών,σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)το οποίο συνίσταται στα παρακάτω:

~ Ορισμός των αρχών/φορέων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης,πιστοποίησης,ελέγχου και συντονισμού,σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
~ Οργανωτική δομή και τις επιμέρους αρμοδιότητες των εν λόγω αρχών/ φορέων.
~ Λειτουργική συσχέτιση των αρχών/φορέων και συμμόρφωση προς την αρχή διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων.
~ Γραπτές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται.
~ Κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για τον ορισμό των αρχών/φορέων και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό,οι βασικές αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020 επικεντρώνονται στα εξής:

~ Ύπαρξη κοινών κανόνων στη διαχείριση και παρακολούθηση των ΕΠ σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με στόχο τον καλύτερο έλεγχο ενδεχόμενων αποκλίσεων στην εφαρμογή τους και την έγκαιρη λήψη και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων.
~ Υποχρεωτική ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών διαχείρισης και των δικαιούχων των πράξεων,μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ),με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων.
~ Ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων αλλά και άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων.
~ Έγκαιρη χρηματοδότηση των πράξεων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΣ–ΠΔΕ και Τράπεζας της Ελλάδας.

Ο σχεδιασμός του ΣΔΕ έλαβε υπόψη την αρχιτεκτονική του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού,τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και την εμπειρία της εφαρμογής του ΣΔΕ 2007-2013,συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων που διενεργήθηκαν ή και κρίθηκαν ως αναγκαίες στο πλαίσιο αυτού.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ Α:

«Έγκριση αποτελεσμάτων συγκριτικής αξιολόγησης των υποβληθεισών
Αιτήσεων Χρηματοδότησης στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές
επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2 –
«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους
πόρους καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020».

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ: ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ, ΚΙΤΡΟΣ 0, ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΙΒΑΔΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 379.480,36€

ΕΡΓΟ Β:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ONOMA ΕΠΕΝΔΥΤΗ: ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ι.Κ.Ε

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΣΟΗΟ FARM

ΤΟΠΟΣ: ΣΟΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ANEΓΕΡΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 25 τόνοι/ημέρα –  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ PREMIUM & FROZEN GIOGURT

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 3.981.863,67€

 

περισσότερα...

ΕΡΓΑ BIODIESEL

ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η εταιρεία έχει αρκετά εργοστάσια βασισμένα στην δική της ενζυματική καταλυόμενη διαδικασία για την παραγωγή βιοντίζελ,τα οποία είναι:

 1. Ισραήλ –Biodiesel Free Ltd, λειτουργεί ένα καινούργιο εργοστάσιο αποδεικνύοντας την προηγμένη ενζυματική διαδικασία,ενώ παράγει 15.000 λίτρα βιοντίζελ ανά ημέρα χρησιμοποιώντας καφέ γράσο και αποθέματα σαπουνιού.
 2. USA-Texas Biotech company,η εταιρεία έχει ξεκινήσει την πρώτη μονάδα εγκατάστασης του είδους της,χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Transbiodiesel που αναπτύχθηκε σαν αιχμή του δόρατος,για να παράγει 700 liter/ώρα υψηλής ποιότητας βιοντίζελ από χαμηλής ποιότητας χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών.
 3. Σιγκαπούρη,ένα πιλοτικό πλάνο είναι σε λειτουργία,με την συνεργασία μιας Ινδονησιακής εταιρείας και της Trans,με αρχικό ετήσιο στόχο παραγωγής 10.000 λίτρα βιοντίζελ.
 4. Κορέα,ένα μεγάλο εργοστάσιο είναι σε λειτουργία με την συνεργασία μιας Κορεατικής εταιρείας και της Trans με αρχικό ετήσιο στόχο την παραγωγή 20.000 τόνων/χρόνο,βιοντίζελ.
 5. Ολλανδία-TCE Gofour,είναι η πρώτη σε compact με στόχο καθημερινής παραγωγής,ο οποίος επιτεύχθηκε και είναι 15.000 λίτρα/ημέρα.
 6. Ιαπωνία–Koyo Transport Co,Ltd of Hiroshima.H Ιαπωνία έχει βάλει σε λειτουργία ένα πιλοτικό εργοστάσιο,το οποίο παράγει 15.000 λίτρα/ημέρα,βιοντίζελ.
 7. Κίνα–ένα πιλοτικό εργοστάσιο είναι σε λειτουργία με συνεργασία της Trans και μιας Κινέζικης εταιρείας,χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σαν αιχμή του δόρατος,παράγοντας 100 λίτρα/ώρα,υψηλής ποιότητας βιοντίζελ από χαμηλής ποιότητας χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια.
 8. Ταϊλάνδη–Maida One έχει μπει σε λειτουργία και είναι το πρώτο εργοστάσιο,το οποίο έχει μετασκευαστεί από χημική διαδικασία σε ενζυματική διαδικασία και αποδεικνύοντας την προηγμένη τεχνολογία.Ανέβασαν κατά πολύ την σκάλα και παράγουν 20.000 τόνους/χρόνο.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗΣ

Η σύγκριση του κόστους για τα παραδοσιακά και ενζυματικά εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ   (US$M) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΗ

   (US$M)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.7 2.85
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 1.9 1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.1 0.5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΙ-ΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ 4.3 1.5
ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 0.3 0.3
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 0.3 0.3
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ  (10%) 1.4 0.8
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 15 7.45
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ   7.55 (approx. 50%)

 

 

περισσότερα...